Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van obs de Musselhorst bestaat uit vier personen; twee personeelsleden en twee ouders. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar volgens een jaarplan waarbij een aantal (terugkerende) zaken worden besproken. De directeur van de school is soms aanwezig bij de MR vergaderingen om agendapunten toe te lichten. Zo kan de MR efficiënt werken. De vergaderingen en de verslagen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de website aangekondigd. De verslagen worden na afloop van elk overleg op deze site gepubliceerd.

De rechten en plichten van de MR zijn in een reglement vastgelegd. Een uitgebreid reglement voor de MR ligt op school ter inzage.

Wat is een MR?

Het primaire doel van medezeggenschap in het algemeen, en dat geldt ook voor het onderwijs, is de mogelijkheid van belanghebbenden om mee te praten over beslissingen met betrekking tot onderwerpen die henzelf aangaan. Daar is dus de MR voor; voor belanghebbenden om vooraf mee te praten over beslissingen met betrekking tot onderwerpen die henzelf aangaan, en waar men later direct mee te maken krijgt.

Een aansluitend doel daarbij is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. In het onderwijs gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Als een besluit wordt beoordeeld, wordt gelet op de consequenties die dit besluit heeft voor het personeel en voor alle ouders en leerlingen die met dit besluit te maken krijgen.

De MR heeft dus niet tot taak de belangen van één individu te behartigen.

Medezeggenschap heeft ook ten doel in een democratische structuur een sfeer van openheid te bevorderen zodat alle bij de school betrokkenen kunnen vernemen wat er gaande is, en daarop kunnen reageren. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn openbaar en kunt u ons benaderen met vragen (via de e-mail, het postvakje op school in de personeelskamer of ieder lid persoonlijk).

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden:

 • Adviesrecht;
 • Instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft.

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven (ook wel initiatiefrecht genoemd). Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Het schoolreglement;
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • de samenstelling van de formatie;
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 • verandering van grondstelling van de school;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststelling van de onderwijstijd;
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

Plichten 

De MR heeft naast rechten ook plichten. Enkele voorbeelden zijn het opstellen en bekendmaken van het jaarverslag van de MR en het bekendmaken van agenda’s en notulen van MR-vergaderingen. Verder heeft de MR de plicht van geheimhouding; over alle vertrouwelijk verstrekte gegevens en vertrouwelijke zaken.

MR obs de Musselhorst

De Musselhorst wil een school zijn waar leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen, het onderwijzend personeel en de ouders/verzorgers, onze schouders onder zetten. De MR tracht hier een bijdrage aan te leveren.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992) geeft voorschriften betreffende samenstelling en omvang van een MR. Deze bestaat altijd uit een even aantal leden, omdat de geledingen van personeel en ouders/leerlingen gelijk vertegenwoordigd moeten zijn. Conform die voorschriften zitten er in de MR van de Musselhorst twee vertegenwoordigers van het personeel en twee vertegenwoordigers van de ouders/leerlingen.

Samenstelling MR 2023-2024

Oudergeleding

 • Patrick Hoving (voorzitter)
 • Tina Oost
 • Annet Kort

Personeel

 • Marga Pot (secretariaat)
 • Dorieke Drenth doriekedrenth@opron.nl

Relatie met de achterban 

Leden van de MR worden gekozen door en uit de geledingen waartoe zij behoren (het onderwijsteam of de ouders) en kunnen dus worden gezien als vertegenwoordigers van die geledingen. Daarbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat het aantal ouders dat zich beschikbaar stelt voor de MR zeer beperkt is. Dit jaar is vanuit een persoonlijke lobby van het personeel een oudergeleding gevormd. De MR leden vervullen hun rol ‘zonder last van ruggespraak’, dat wil zeggen dat zij zelfstandig kunnen besluiten of ze voor of tegen een voorstel zijn. Dit komt de besluitvorming overigens wel ten goede. Het is namelijk ondoenlijk om over alle zaken die de revue passeren alle ouders te raadplegen. Dat neemt niet weg dat een MR-lid geacht wordt de ideeën te vertegenwoordigen die onder zijn of haar achterban leven. Het is daarom raadzaam om bij belangrijke besluiten daadwerkelijk de achterban te raadplegen.

Hoe is de MR te bereiken? 

In de personeelskamer is een postvak van de MR. U kunt berichten voor de MR daar altijd kwijt. En er kan uiteraard een e-mail worden verzonden aan: Dorieke Drenth 

Schroom ook vooral niet vragen te stellen en opmerkingen te ventileren. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een uitstekende school voor zowel onze kinderen als de leerkrachten.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:

Naast de medezeggenschapsraad op onze school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad is bevoegd tot bespreking van alle gemeenschappelijke, school overstijgende aangelegenheden inzake de scholen die onder de stichting vallen.