Groep 1/2

Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. Elke schooldag beginnen de kinderen in de kring. Daarna wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein.
De jongste en oudste kinderen zitten op onze school in een combinatiegroep. De eerste periode in groep 1 ligt de nadruk vooral op het wennen aan het dagelijks naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Ook worden eenvoudige begrippen, kleuren- en vormenkennis aangeboden. Veel kleuters komen van peuterspeelzaal Drie Turven Hoog. Er vindt een goede overdracht plaats en het aanbod van de peuterspeelzaal (Startblokken en Ik ben Bas) sluit dan ook goed aan op ons aanbod (Schatkist, Kleuteruniversiteit en Ik ben Bas). De aanbieding gebeurt uitnodigend en spelenderwijs.

Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht toch meer een sturende rol. In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan taal- en rekenontwikkeling. Dit is de basis voor heel veel ander leren.

Op het lesrooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden, zoals de taalontwikkeling, werken met ontwikkelingsmateriaal, lichamelijk opvoeding, muzikale vorming en sociale redzaamheid. De leer- en vormingsgebieden worden door middel van spelend leren aangeboden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in een hoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie een lotto maakt leert getallen, kleuren, begrippen en wie op een vel papier de golven van de zee tekent is ook bezig met voorbereidend schrijven. Veel vakken komen aan de orde aan de hand van thema’s. Voorbeelden hiervan zijn “de winkel, het voorjaar, de winter, de boerderij”.

In groep 2 worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven. In de laatste weken van het schooljaar gaan de kinderen kennismaken in groep 3 om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo goed mogelijk te laten verlopen.