Groep 7/8

Lezen

In de groepen 4 t/m 8 wordt technisch lezen a.d.h.v. leerlijnen aangeboden. Dat wil zeggen dat de leerkrachten het aanbod afstemmen op wat de leerling moet leren lezen.

Voor begrijpend en studerend lezen wordt een methode gebruikt die goed aansluit op ons onderwijsaanbod van voortgezet technisch lezen, te weten Nieuwsbegrip.
We vinden het belangrijk dat kinderen veel plezier hebben in het lezen. Daarom wordt er in alle groepen voorgelezen, mogen de kinderen regelmatig voor zichzelf lezen en in de kring over deze boeken vertellen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.

Schrijven

In de groepen 5 t/m 8 wordt onder andere aandacht besteed aan interpunctie en schrijfstijl. We hanteren hiervoor de schrijfmethode Pennenstreken.

Rekenen

Vanaf groep 3 wordt er zeer gericht rekenles gegeven. Bij dit vak gaat het niet alleen om het werken met getallen, het technisch rekenen en om het aanleren van rekenbegrippen, maar het gaat er ook om dat de kinderen al samenwerkend oplossingen bedenken.

Kortom, er wordt gecijferd, gerekend en er worden inzichtvraagstukken aangeboden, waarbij de denkontwikkeling wordt gestimuleerd. 

Wereldoriëntatie 

In de groep 5 t/m 8 staan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie op het lesrooster.

Bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke verhoudingen, waarbij we denken aan feesten, relaties en rolpatronen. Tevens is er aandacht voor geestelijke stromingen en wordt er onder andere aandacht geschonken aan het Christendom, de Islam, het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het Humanisme.

We hanteren voor het vak geschiedenis de methode Tijdzaken en voor het vak aardrijkskunde de methode Wereldzaken.
Bij het natuuronderwijs wordt er in de groepen 3 t/m 8 onder andere gebruik gemaakt van Schooltv-lessen (Huisje–Boompje-Beestje en Nieuws uit de Natuur) en het daarbij behorende lesmateriaal. In de gebruikte methodes worden onderwerpen uit de “levende natuur” en techniek behandeld. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de mens, gezondheid en niet te vergeten het milieu. We hanteren hiervoor de methode Natuurzaken.

Engelse taal

Het belangrijkste doel van de methode voor Engels in de groepen 7 en 8 is het bevorderen van de luister- en spreekvaardigheid. In groep 8 komt er ook wat meer aandacht voor lezen en schrijven. Thema’s die aan de orde komen zijn: kennismaking, inkopen doen, klok kijken, leren zeggen of je iets leuk of lekker vindt of juist niet, iets over vrije tijd, hobby, reizen (de weg vragen). We hanteren hiervoor de methode Hello World: Twins Talk and Film Friends.